Stacja demineralizacji wody

Stacja demineralizacji wody typu DI 8×35 przeznaczona jest do produkcji wody zdemineralizowanej z wydajnością  do 0,50 m3/h. Stacja może produkować wodę w sposób automatyczny do wyczerpania się zdolności jonowymiennych złóż jonitowych. Po przekroczeniu założonego przewodnictwa wody uzdatnianej stacja automatycznie odcina jej odpływ ze stacji (ustawienia progu konduktywności – patrz załączona instrukcja konduktometru). Należy wówczas przeprowadzić regenerację zlóż jonitowych. Regeneracja stacji demineralizacji inicjowana jest ręcznie poprzez naciśnięcie (przez ok. 5 s.) przycisku na szafce sterowniczej ”F1” i w dalszym etapie przebiega  pełni automatycznie. Nad całością pracy urządzenia czuwa elektroniczny sterownik umieszczony w szafce sterowniczej.

Jakość wody uzdatnianej można obserwować na bieżąco na konduktometrze cyfrowym umieszczonym na płycie czołowej szafki sterowniczej. W przypadku przekroczenia zadanego progu przewodności, wyświetlana wartość miga.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zestaw hydroforowy, tworzący obieg zamknięty na urządzeniu i zapobiegający wzrastaniu przewodności podczas przestojów w pracy urządzenia.

W czasie regeneracji w pierwszej kolejności regenerowany jest kationit (33% roztworem kwasu solnego (HCl)), w drugiej kolejności anionit (30% roztworem wodorotlenku sodowego (NaOH)). Do regeneracji anionitu niezbędna jest woda zdekationizowana, uzdatniona na zregenerowanym kationicie.

Informacje dotyczące użytkowania

W celu załączenia urządzenia do pracy należy:

  1. Uruchomienie

    Otworzyć zawór wejściowy doprowadzający wodę do urządzenia i zawór końcowy. Załączyć zasilanie elektryczne stacji demineralizacji (wyłącznikiem głównym umieszczonym na szafce sterowniczej).

  2. Właściwa jakość wody

    Sprawdzić na konduktometrze jakość wody uzdatnionej . W przypadku gdy woda uzdatniana jest właściwej jakości świeci się na wyświetlaczu „jakość wody”. Otwarty wtedy jest także zawór elektromagnetyczny i urządzenie może produkować wodę uzdatnioną.

  3. Brak jakości wody

    W przypadku gdy uzdatniana woda jest złej jakości ginie napis  „jakość wody”  jednocześnie zamyka się zawór elektromagnetyczny . W tym przypadku uruchamia się pompa obiegowa i testuje wodę przez o 5m , lub do chwili osiągnięcia wymaganego przewodnictwa wody uzdatnionej –wyświetli się „jakość wody”. Gdy płukanie przez ww. czas nie przyniesie spodziewanego efektu należy przeprowadzić regenerację złóż jonitowych, wyświetli się napis „wymuś regenerację”

Regeneracja urządzenia

W celu przeprowadzenia regeneracji złóż jonitowych należy przygotować odpowiednie ilości regeneratów : 33 % HCl  i 30 % NaOH  (roztwór NaOH musi być sporządzony na wodzie pozbawionej jonów wapnia i magnezu – woda zmiękczona lub zdemineralizowana, w przeciwnym razie uszkodzeniu może ulec anionit jonowymienny).

Na jedną regenerację niezbędne są następujące ilości regenerantów : 10,0 dm3 33% HCl i 10,0 dm3 30% NaOH . Zalecamy przygotowanie większej ilości reagentów np. pojemniki 35-50 dm3. Urządzenie pobierze w czasie regeneracji zaprogramowaną ilość reagentów a ich nadmiar zawsze zapobiegnie zasysaniu powietrza do kolumn jonitowych.

Do zbiorników z reagentami podłączamy (wkładamy) rurki ssawne głowic sterujących (kationit – srodkowa kolumna) – rurka do kwasu (HCl), anionit (prawa kolumna) – rurka do zasady (NaOH)).

Po ręcznym załączeniu regeneracji, przyciskiem na szafie sterowniczej urządzenie przeprowadzi regenerację automatycznie. Należy zwrócić uwagę na ciśnienie wody surowej doprowadzanej do stacji. Podczas regeneracji ciśnienie wody zasilającej musi być wyższe niż 2 atm. Na elektronicznym sterowniku będą pokazywane poszczególne etapy regeneracji wraz z upływającym czasem ich przebiegu.

Gdy zgasną napis „regeneracji” i zapali się „jakość wody” można produkować wodę zdemineralizowana odpowiedniej jakości.

Gdy regeneracja nie przyniesie efektu należy przeprowadzić powtórną regenerację. Gdy i ona nie przyniesie efektu należy skontaktować się z serwisem.